BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

IV/31/2018

z dnia: 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida, oznaczonej nr geodezyjnym 87/1 o powierzchni 0,2589 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00014653/7 na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 89 o powierzchni 0,1276 ha oraz na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzi Róg, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 104 o powierzchni 0,0791 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00025607/0.

2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty miedzy uczestnikami zamiany.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 16 kwi 2019 12:44
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 85 razy