BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

III/4/2018

z dnia: 29 listopada 2018 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

 

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2018 - 2025 przyjętej Uchwałą Nr L/403/2017 z dnia 21 grudnia 2017r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2018-2025,

- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 kwi 2019 14:33
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 775 razy