BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

II/3/2018

z dnia: 29 listopada 2018 r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz.1261 ze zm.) oraz §1 pkt 3 i 6 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Ustala się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:


  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł. brutto (słownie: cztery tysiące siedemset złotych brutto),
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł. brutto),
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2.640,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych brutto),
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tj. 940,00 zł. brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych brutto).

§2. Traci moc Uchwała Nr LVIII Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca  Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 9 kwi 2019 14:11
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 249 razy