BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/82/2007

z dnia: 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 117 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida wprowadza następujące zmiany:
I.W Załączniku Nr 2 do Statutu – Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy skreśla się punkty: 3, 4, 8, 11, 13 oraz dodaje się:
jako: pkt 1. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie,
pkt 2. Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie
Pozostałe punkty zmieniają kolejno numerację, zgodnie z nowym brzmieniem załącznika.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 25 paź 2008 14:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1779 razy