BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/511/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Ruciane-Nida oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5 lit. „c” ust. 2 i ust. 5, art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy lokalnej społeczności powołuje się Radę Seniorów Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§2. Radzie Seniorów Miasta i Gminy Ruciane-Nida nadaje się statut określający tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 11:46
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 825 razy