BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/516/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr LVII/503/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związki z art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr LVII/503/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat w następujący sposób:


  1. w § 1 ust. 2 uchwały błędny zapis "oznaczonej nr 191 o pow. 2 m2" zastępuje się zapisem "oznaczonej nr 192 o pow. 2 m2 ".

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 10:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 626 razy