BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/509/2018

z dnia: 26 września 2018 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.  2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz.902 ze zm.) oraz §1 pkt 3 i 6 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.  Ustala się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:


  1. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł. brutto (słownie: cztery tysiące siedemset złotych brutto),
  2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł. brutto),
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2.640,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych brutto),
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  tj. 940,00 zł. brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych brutto).

§2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/392/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 10:29
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 794 razy