BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/498/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.


  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 840.963,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 301.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 887.663,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 348.097,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:


  1. Plan dochodów ogółem - 36.690.497,22 zł w tym:dochody majątkowe: 4.203.585,03 zł dochody bieżące: 32.486.912,19 zł
  2. Plan wydatków ogółem - 38.977.860,70 zł w tym:wydatki majątkowe: 10.162.698,67 zł wydatki bieżące: 28.815.162,03 zł

§3.


  1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 10.162.698,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 3.685.106,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


 Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 09:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 939 razy