BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/506/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) w związku z art. 12 §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t. j.: Dz. U.z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561), na wniosek Burmistrza - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach.

§2. Numer i granice oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej ustala się w następujący sposób:

Numer obwodu głosowania


Granice obwodu głosowania


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej


9


Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach


Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach Ukta 31, 12-220 Ruciane-Nida

§3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie II.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§5. Na postanowienia niniejszej uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie II , w termie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ruciane-Nida.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 09:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 713 razy