BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/497/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) w związku z art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025 przyjętej Uchwałą Nr L/403/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r, zgodnie
z niżej wymienionymi załącznikami:

  • nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2018-2025,
  • nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 09:29
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 827 razy