BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/502/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1.  Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 678/2 o pow. 443 m2 , z przeznaczeniem pod podwórko na okres 3 lat.

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 15 lut 2019 08:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 751 razy