BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/486/2018

z dnia: 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się na terenie Gminy Ruciane-Nida następującą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:


  1. 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  2. 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

§2. Ustala się na terenie Gminy Ruciane-Nida następującą liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:


  1. 85 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  2. 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. 45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

§3. Ustala się na terenie Gminy Ruciane-Nida następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:


  1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej niż 50 metrów od szkół, przedszkoli oraz obiektów kultu religijnego.
  2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, do głównego wejścia miejsc określonych w ust. 1,

§4. Tracą moc: Uchwała Nr XLII/297/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz Uchwała Nr XLII/298/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 14:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 825 razy