BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/488/2018

z dnia: 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2018 r. poz. 994) , art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z póżn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycieli, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do Uchwały Nr XLII/290/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida, wprowadza się następujące zmiany:


  1. 1dotychczasowy § 1. ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7/ dodatku socjalnego: dodatku wiejskiego".
  2. dotychczasowy § 9. Tabela dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie:

LP.


Stanowisko


Miesięcznie w złotych

od do


1.


1. Dyrektor szkoły (placówki) liczącej do 11 oddziałów

2. Dyrektor szkoły (placówki) liczącej 12 -16 oddziałów

3. Dyrektor szkoły (placówki) liczącej powyżej 16 oddziałów


1000   1500

 

1200   1700

 

1500   2000


2.


Wicedyrektor


20%   50%


3.


Wychowawca oddziału przedszkolnego, klasy szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, liceum:


120


4.


Opiekun stażu


90

 


  1. w Rozdziale III "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw" w §13 uchyla się pkt 3.
  2. w Rozdziale IV " Inne należności wynikające ze stosunku pracy nauczyciela" uchyla się §15.
  3. w Rozdziale VI " Postanowienia końcowe" uchyla się §18.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 14:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 808 razy