BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/505/2018

z dnia: 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIII/440/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art.13, art. 28, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr LIII/440/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego w następujący sposób:


  1. w §1 ww. uchwały błędny zapis numeru księgi wieczystej OL1P/00003608/7 zastępuje się zapisem księgi wieczystej w brzmieniu: OL1P/00043208/5.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 14:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 879 razy