BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/493/2018

z dnia: 27 czerwca 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, oznaczonej nr 115/95 o pow. 6119 m2 , z przeznaczeniem pod amfiteatr na okres 1 roku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2019 14:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 924 razy