BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/390/2017

z dnia: 23 listopada 2017 r.
w sprawie: zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. :Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  W Uchwale Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 114, poz. 1521 z późn. zm.) - wprowadza się następujące zmiany:
1)  uchyla się w całości § 64 zmienianej uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 gru 2017 14:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1304 razy