BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/391/2017

z dnia: 23 listopada 2017 r.
w sprawie: zasad ustalania diet radnym i sołtysom.

Na podstawie art. 25 ust. 4,6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.:Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu Gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się miesięczne diety radnym Rady Miejskiej Ruciane-Nida w wysokości:

1.  Przewodniczącemu Rady Miejskiej - 50 % półtorakrotności kwoty bazowej,

2.  Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej - 35 % półtorakrotności kwoty bazowej,
 
3.  Przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej - 33 % półtorakrotności kwoty bazowej,

4.  Radnemu - 28 % półtorakrotności kwoty bazowej.

§ 2.  Za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub komisji dieta radnego w danym miesiącu ulega zmniejszeniu o 20%.
§ 3.  Sołtysom oraz przewodniczącym zarządu osiedli za udział w sesjach oraz pracach organizowanych przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta i Gminy przysługuje dieta w wysokości 8 % półtorakrotności kwoty bazowej.
§ 4.  Radny pobierający dietę miesięczną nie pobiera diet z tytułu innych posiedzeń.
§ 5.  W przypadku łączenia mandatu radnego z funkcją sołtysa przysługują dwie diety, zarówno za pełnienie mandatu radnego jak też funkcji sołtysa.
§ 6.  Należności określone powyżej wypłacane są z budżetu Gminy w kwotach zaokrąglonych do pełnego złotego.
§ 7.  Przez kwotę bazową rozumie się kwotę bazową ogłaszaną w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).
§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
§ 9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 gru 2017 14:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1371 razy