BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/392/2017

z dnia: 23 listopada 2017 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych t.j.:(Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) i § 1 pkt 3, § 3, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j.; Dz.U. z 2014r., poz. 1786 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:
1.  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.700,- zł.(słownie: pięć tysięcy siedemset złotych),

2.  dodatek funkcyjny w kwocie 1.800,- zł. brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),

3.  dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2.250,- zł. brutto (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),

4.  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 1.140,- zł. (słownie: jeden tysiąc sto czrterdzieści złotych ).

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z późniejszymi zmianami.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 grudnia 2017 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 gru 2017 14:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1322 razy