BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/363/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2016 r, poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Stwierdza się przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego 2, ul. Gałczyńskiego 2a.
§ 2.  Przekształcenie, o którym mowa w § 1 następuje z dniem 1 września 2017 r.
§ 3.  Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie przy
ul. Gałczyńskiego 2, ul. Gałczyńskiego 2a.
§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 10:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1259 razy