BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/367/2017

z dnia: 6 września 2017 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z póżn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 - 2025 stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 wrz 2017 10:34
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1227 razy