BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/357/2017

z dnia: XLII/357/2017
w sprawie: ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1828) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się na okres od 01 sierpnia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. miesięczną kwotę dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Piszu w wysokości 204,00 zł w przeliczeniu na jednego uczestnika i pracownika Centrum.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sie 2017 10:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1036 razy