BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/348/2017

z dnia: 28 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.:Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Rada Miejska Ruciane-Nida po szczegółowym rozpatrzeniu:
1)  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok,
2)  sprawozdania finansowego,
3)  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016r.,
4)  informacji o stanie mienia Gminy,
5)  wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
6)  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej

- udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 sie 2017 10:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1261 razy