BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/308/2017

z dnia: 29 marca 2017 r.
w sprawie: uchwalenia statutów Osiedli Ruciane - Nida

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Osiedla Nr 1 w Rucianem – Nidzie, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwala się statut Osiedla Nr 2 w Rucianem – Nidzie, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwala się statut Osiedla Nr 3 w Rucianem – Nidzie, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Bogdan Słabek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 kwi 2017 08:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1072 razy