BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVI/273/2016

z dnia: 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025.

Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446) w związku z art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025 przyjętej Uchwałą Nr XXXV/268/2016 z dnia 20 grudnia 2016r, zgodnie
z niżej wymienionymi załącznikami:
- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 sty 2017 12:30
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1417 razy