BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/271/2016

z dnia: 20 grudnia 2016 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 320.994,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 258.365,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 283.380,89 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 220.752,31 zł zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem – 32.431.585,98 zł w tym: dochody majątkowe: 1.892.115,45 zł dochody bieżące: 30.539.470,53 zł
2. Plan wydatków ogółem – 28.821.582,52 zł w tym: wydatki majątkowe: 3.515.076,91 zł wydatki bieżące: 25.306.505,61 zł
§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.515.076,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.” stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zestawienie „ Planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 sty 2017 10:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1439 razy