BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/268/2016

z dnia: 20 grudnia 2016 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)- Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:
§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
a) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVII/139/2015 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025 wraz ze zmianami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2017 14:48
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1443 razy