BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV/269/2016

z dnia: 20 grudnia 2016 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art.218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust. 4 pkt 1oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: 31.682.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.782.425,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.899.719,00 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.047.975,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.108.923,23 zł. wydatki majątkowe w wysokości 6.939.051,83 zł,
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.939.051,83 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.051.383,79 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.365.831,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 269.574,52 zł,
2) nadwyżki budżetowej z 2016r. w wysokości 1.096.256,54 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.769.574,52 zł, natomiast rozchody budżetu
w wysokości 403.743,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.365.831,06 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie – 403.743,46 zł.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 100.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł,
§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 1.200.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.)
w wysokości 1.200.000,00 zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów
budżetowych: przychody – 2.835.000,00 zł; koszty – 2.722.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowych: dochody – 290.770,00 zł; wydatki – 290.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 267.100,00 zł.
2. Rezerwa celowa – 80.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
§ 12. Wydatki budżetu na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 185.003,88 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 185.003,88 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 10.
§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych
limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
tj. do dokonywania:
a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między
rozdziałami i paragrafami;
b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami,
z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem,
że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie
zmianie;
c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi
zadaniami w danym dziale.
2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017;
b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogdan Słabek 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 sty 2017 14:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1503 razy