BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVI/129/2015

z dnia: 14 grudnia 2015 r.
w sprawie: opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXVII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko -Mazurskiego
z dnia 7 stycznia 2013r., poz. 95), uchwala się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale
Nr XXVIII/174/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 stycznia 2013r., poz.95).

§ 2.

Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł od jednej osoby fizycznej - za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających na terenie miejscowości o których mowa w §1 w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 3.

Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

§ 4.

Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, schroniska, porty, obozowiska turystyczne, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, wynajmujące domy letniskowe, położone na terenie miejscowości, o których  mowa w § 1.

§ 5.

Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:
1) w wysokości 20 % sumy zainkasowanych opłat w portach i na polach namiotowych,
2) w wysokości 10 % sumy zainkasowanych opłat w pozostałych miejscach poboru.

§ 6.

Inkasenci pobierający opłatę miejscową, odprowadzają ją na rachunek gminy w okresach miesięcznych,
w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca, za miesiąc w którym została pobrana.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLII/296/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.    

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 gru 2015 12:40
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1954 razy