BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/123/2015

z dnia: 25 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z póżn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida - uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się opłatę targową:
1) na targowisku w miejscowości Ukta;
2) na targowisku w miejscowości Ruciane-Nida;

§ 2.

Dzienne stawki opłaty targowej wynoszą:
1) przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dotyczącej producentów płodów rolnych ..................        6,00 zł.
2) przy sprzedaży z namiotu, stoiska lub straganu ....................................................................    21,00 zł.
3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego ...........................................................................    22,00 zł.
4) przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku
od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego .........................................................................    12,00 zł.

§ 3.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się:
1) na targowisku w miejscowości Ukta - Pani Jadwidze Łukaszewicz;
2) na targowisku w miejscowości Ruciane-Nida - Klubowi Sportowemu "MKS RUCIANE-NIDA" z siedzibą w Rucianem-Nidzie;
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków inkasentów wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 określa umowa.
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni  na rachunek Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLIII/305/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalenia poboru oraz terminów jej płatności oraz Uchwała Nr XXVI/158/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: zasad ustalenia poboru oraz inkasentów opłaty targowej.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Jacek  Małż

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 14:20
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1662 razy