BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/96/2015

z dnia: 28 października 2015 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.:Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6, art. 231 ust. 1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025 przyjętej Uchwałą Nr VI/8/2015 z dnia 20 lutego 2015r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane-Nida na lata 2015-2025,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2025.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Jacek Małż

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 gru 2015 11:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1473 razy