BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/360/2014

z dnia: 21 sierpnia 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu gminy Ruciane-Nida pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na zakup aparatu RTG śród operacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2014 rok, w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3


  1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piskim a Gminą Ruciane-Nida.
  2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław KaczmarczykData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 2 gru 2014 10:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1751 razy