BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/348/2014

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: zasad przekazywania sołectwom składników mienia do korzystania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przekazuje sołectwom składniki mienia komunalnego do korzystania według zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Przekazywane do korzystania mogą być:

 1. grunty komunalne położone na obszarze danego sołectwa.
 2. budynki komunalne położone na obszarze danego sołectwa.
 3. mienie ruchome.


§ 3

 1. Burmistrz przekazuje składniki mienia komunalnego na wniosek.
 2. Z wnioskiem występuje sołtys na podstawie uchwały zebrania wiejskiego, stanowiącej załącznik do wniosku.
 3. Wniosek i uchwała, o których mowa w ust. 2 powinny wskazać cel na jaki mienie będzie wykorzystywane.

§ 4

Mienie przekazane sołectwom powinno służyć w szczególności:

 1. prowadzeniu statutowej działalności sołectwa;
 2. rozwojowi samorządowych inicjatyw lokalnych;
 3. prowadzeniu działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej;
 4. stworzeniu bazy do integracji środowiska lokalnego.

§ 5

Oddawane do korzystania mogą być nieruchomości, które:

 1. nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi;
 2. nie są przedmiotem umów cywilno-prawnych;
 3. nie są przeznaczone do zbycia;
 4. mają uregulowany stan prawny.

§ 6

Mienie przekazywane jest do korzystania na czas określony bądź nieokreślony.

§ 7


 1. Przekazanie mienia następie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida uzupełnionego o protokół zdawczo-odbiorczy.
 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa czas (określony bądź nieokreślony) oraz cel na który przekazanie do korzystania następuje.

§ 8

Sołectwo przy czynnościach związanych z przejmowaniem mienia reprezentuje sołtys, który ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie mienia zgodnie z przeznaczeniem.

§ 9

 1. Zwrot przekazanego mienia może nastąpić:

  1. z inicjatywy Burmistrza z uwagi na wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem;
  2. na wniosek sołectwa zawarty w uchwale zebrania wiejskiego, gdy mienie stało się zbędne.

 2. Zwrot przekazanego mienia następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 10

Nadzór nad prawidłowością wykorzystania powierzonego sołectwu mienia prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2014 11:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1936 razy