BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/340/2014

z dnia: 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie: zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie), w której Gmina Ruciane-Nida jest właścicielem lokali oraz poniesienia kosztów z tym związanych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 2, art. 3, art. 3a, art. 12 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 29 ust. 1d ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się wolę zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) ozn. nr goed. 229/8, o powierzchni 650m2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida, w której Gmina Ruciane-Nida jest właścicielem lokali, oraz ponoszenia kosztów tych działań z uwzględnieniem finansowych możliwości Gminy oraz mieszkaniowych potrzeb jej mieszkańców.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do wyrażenia w imieniu Gminy Ruciane-Nida zgody na poniesienie kosztów zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, o której mowa w § 1.

§ 3

  1. Gmina Ruciane-Nida w przypadku zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, o której mowa w § 1, poniesie koszty notarialne i sądowe z tym związane.
  2. Zmiana wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, o której mowa w § 1, może nastąpić tylko w przypadku zrzeczenia się spłat i dopłat (wzajemnych roszczeń) przez członków wspólnoty mieszkaniowej w formie prawem przewidzianej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2014 14:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1830 razy