BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/291/2013

z dnia: 26 listopada 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz,.594.ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. zwiększyć plan dochodów o kwotę: 46.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 139.338,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. zwiększyć plan wydatków o kwotę: 172.266,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  4. zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 168.266,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  5. § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.): 1) dochody w wysokości 125.500,00 zł, 2) wydatki w wysokości 125.500,00 zł
  6. w § 9 uchwały ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.658.800,00 zł; koszty – 2.509.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.",

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r." stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami", stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem - 24.938.523,62 zł w tym: dochody majątkowe: 2.449.164,65 zł dochody bieżące: 22.489.358,97 zł
2) plan wydatków ogółem - 25.383.567,59 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.265.088,09 zł wydatki bieżące: 23.118.479,50 zł

§ 4

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko


Rozplakatowano 2 grudnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 17:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1550 razy