BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/266/2013

z dnia: 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594. ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Ruciane-Nida uchwalonym Uchwałą Nr XXIX/184/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 21 grudnia 2012 r. postanawia się dokonać następujących zmian:

  1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę: 127 169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę: 479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 438 061,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę: 311 371,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zestawienie "Zadania inwestycyjne (Roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r." stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zestawienie "Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Fundacji Spójności." stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

"Zestawienie, planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r." stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r." stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 6

Budżet Gminy Ruciane-Nida na 2013 r. po dokonanych zmianach wynosi:

  1. plan dochodów ogółem - 25 095 188,71 zł w tym: dochody majątkowe: 3 110 050,00 zł dochody bieżące: 21 985 138,71 zł
  2. plan wydatków ogółem - 23 770 725,71 w tym: wydatki majątkowe: 1 788 188,09 zł wydatki bieżące: 21 982 537,62 zł

§ 7

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk


Rozplakatowano 27 sierpnia 2013 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2013 12:08
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1473 razy