BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/234/2013

z dnia: 28 maja 2013 r.
w sprawie: złożenia skargi na opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie włączenia szkoły podstawowej do istniejącego zespołu szkół.
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z dnia 15 maja 2013 r. nr WO.542.61.2013.EJP w sprawie negatywnej opinii o włączeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Rucianem-Nidzie ul. Gałczyńskiego 2 do istniejącego Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie ul. Gałczyńskiego 2a.

§ 2


  1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy może ustanowić pełnomocników procesowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 cze 2013 09:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1720 razy