BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/173/2012

z dnia: 27 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2013 r.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w 2013 roku wynoszą:

  1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych 6,00 zł.
  2. przy sprzedaży z namiotu, stoiska lub straganu o powierzchni do 10 m2 15,00 zł.
  3. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni od 10 m2 do 20 m2 22,00 zł.
  4. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni powyżej 20 m2 26,00 zł.
  5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 22,00 zł.
  6. przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego 12,00 zł.


§ 2

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa oddzielna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 sty 2013 16:19
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1574 razy