BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI/159/2012

z dnia: 26 września 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2021
Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy rozprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz z przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3


1) Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2) Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 4

Upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:

a) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
b) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019 wraz ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 paź 2012 09:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1516 razy