BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXV/153/2012

z dnia: 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019.
Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/78/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2012-2019, (zmienionej uchwałami Nr XX/101/2012 z dnia 28 marca 2012 r. , Nr XXI/115/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XXIII/141/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr XXIV/148/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 7 wrz 2012 11:23
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1773 razy