BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/124/2012

z dnia: 31 maja 2012 r.
w sprawie: przekazania boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Jednostkę budżetową - Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie wyposaża się w kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" usytuowany na działce o nr ewidencyjnym 269 położony w Rucianem-Nidzie przy ulicy Gałczyńskiego 2A - zwany dalej "kompleksem boisk sportowych ORLIK".

2. Wyposażenie, o ktorym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez ustanowienie trwałego zarządu na czas nieoznaczony.

§ 2.

Kompleks boisk sportowych ORLIK przeznaczony jest dla społeczności lokalnej i będzie służył:

1) poprawie kondycji fizycznej społeczności,

2) możliwości szerokiego dostępu społeczności lokalnej do urządzeń sportowych i rekreacyjnych przez cały rok,

3) promocji gminy poprzez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców różnych miejscowości.

§ 3.

1. Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie przejmie obowiązki w zakresie zarządzania kompleksem boisk sportowych ORLIK.

2. Środki finansowe na zarządzanie kompleksem boisk sportowych ORLIK zabezpieczone zostaną w planie finansowym jednostki budżetowej.

3. Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie do opracowania regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK.

§ 4.

Objęcie kompleksu boisk sportowych ORLIK nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 cze 2012 11:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1612 razy