BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXI/119/2012

z dnia: 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres do 31 października 2018 r. nieruchomości gruntowych:

1) nr 115/62 o pow. 699 m2,

2) nr 115/75 o pow. 450 m2,

3) nr 115/77 o pow. 384 m2,

4) nr 115/79 o pow. 303 m2,

5) nr 115/81 o pow. 294 m2,

położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 maja.2012 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 maj 2012 10:09
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1728 razy