BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/93/2012

z dnia: 9 lutego 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bionifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Na podsawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt. 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005roku nr 175, poz. 1459 ze zm.):

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ozn. nr geod. 192/296, o pow. 466 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.


1) Bonifikatę, o której mowa w paragrafie 1 ustala się w wysokości 80% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2) Bonifikata, o której mowa w patagrafie pierwszym może zostać udzielona przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

a) użytkownik wieczysty nie ma zaległości w podatku od nieruchomości,

b) opłata za przekształcenie uiszczona zostanie jednorazowo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu /x.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko/x Obwieszczenie rozplakatowano dnia 15 lutego 2012r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 15 lut 2012 09:25
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1640 razy