BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/70/2011

z dnia: 29 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Poz.
Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
1
Powyżej 3.5 do 5.5 włącznie
637
2
Powyżej 5.5 do 9 włącznie
863
3
Powyżej 9 i poniżej 12
971

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
13
923
1012
2
13
14
958
1034
3
14
15
1010
1100
4
15
...
1242
1379
TRZY OSIE
5
12
17
1068
1121
6
17
19
1175
1298
7
19
21
1298
1409
8
21
23
1409
1518
9
23
...
1629
1734
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
10
12
25
1510
1510
11
25
27
1510
1834
11
27
29
1834
2157
13
29
...
2157
2697

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

.....................................................................................................................................................................1078 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia:

Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
DWIE OSIE
1
12
18
1294
1294
2
18
25
1294
1618
3
25
31
1294
1834
4
31
...
1941
2157
TRZY OSIE
5
12
40
1941
2157
6
40
...
2157
2804

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do pniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.............................................................................................................................729 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Poz.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej miż
Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
Inny system zawieszenia osi jezdnych
JEDNA OŚ
1
12
18
755
755
2
18
25
755
755
3
25
...
755
863
DWIE OSIE
4
12
28
863
863
5
28
33
863
1078
6
33
38
1078
1618
7
38
...
1510
2157
TRZY OSIE I WIĘCEJ
8
12
38
1078
1294
9
38
...
1294
1618
7. Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

1) do 15 miejsc włącznie....................................................................863 zł

2) powyżej 15 do mniej niż 30 miejsc.................................................971 zł

3) równej lub wyzszej niż 30 miejsc...................................................1618 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr LVIII/90/2010 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar KukiełkoData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 gru 2011 12:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1938 razy