BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNIK REFERATU

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 

 1. Rozdzielanie zadań stosownie do zakresów czynności pracowników, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań.
 2. Zapewnienie należytej organizacji pracy oraz prawidłowego obiegu dokumentów w Referacie, kontrola dyscypliny oraz innych zagadnień w ramach kontroli wewnętrznej.
 3. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej dotyczącej między innymi organizacji pracy na stanowisku, realizacji przydzielonych do wykonywania zadań, terminowości i przestrzegania zasad zgodności z prawem załatwianych przez pracowników urzędu spraw indywidualnych, dyscypliny pracy.
 4. Nadzór nad przygotowaniem materiałów dla Rady i jej komisji, w tym projektów uchwał.
 5. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic.
 6. Podejmowanie wszelkich działań związanych z ochroną danych osobowych, w tym wypełnianie zadań określonych w przepisach ogólnych o ochronie danych osobowych oraz w instrukcji ustalonej zarządzeniem Burmistrza w zakresie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe.
 7. Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 8. Przedstawianie projektów zakresów obowiązków podległych pracowników do akceptacji Sekretarzowi i do zatwierdzenia Burmistrzowi.
 9. Przekładanie Sekretarzowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu.

 

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na stanowisku ST. DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTÓW DECYZJI należy: 

 

 1. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

 3. Nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida oraz współdziałanie z organami architektoniczno – budowlanymi w tym zakresie.

 4. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do celów budowlanych.

 5. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

 6. Wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów notarialnych.

 7. Sporządzanie analizy planistycznej miasta i gminy.

 8. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości.

 9. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości.

 10. Przygotowywanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Data powstania: środa, 17 lut 2010 10:11
Data opublikowania: środa, 17 lut 2010 12:57
Data edycji: piątek, 9 kwi 2010 14:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8008 razy
Ilość edycji: 1