BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działania ZUK

Przedmiotem działalności ZUK jest:

 1. W zakresie administrowania komunalnym i socjalnym zasobem mieszkaniowym:


  • utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym budynków i ich otoczenia,

  • utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń, dokonywanie przeglądów technicznych budynków, prowadzenie bieżących napraw i remontów,

  • przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych,

  • zawieranie umów najmu oraz naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadczeń za usługi oraz egzekwowanie należności związanych z opłatami czynszowymi,

  • prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem lokali mieszkaniowych i użytkowych

 2. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:


  • utrzymanie właściwego stanu technicznego i technologicznego urządzeń zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

  • zapewnienie parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującymi normami,

  • zawieranie umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz naliczanie opłat,

  • egzekwowanie należności za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków,

  • utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym obiektów stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz zbiorników gromadzących ścieki i ich otoczenia,

  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i sprawozdawczej,

  • współpraca z organami kontrolującymi,

  • występowanie do właściwych organów o wydanie pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody, odprowadzanie wód popłucznych i odprowadzanie ścieków,

  • stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających pobór wody poza ewidencją.

 3. W zakresie świadczeń usług komunalnych:


  • wywóz nieczystości stałych i płynnych,

  • obsługa kotłowni c.o. w obiektach komunalnych administrowanych przez ZUK,

  • utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy,

  • zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej do administrowanych budynków komunalnych,

  • wykonywanie robót zleconych przez Urząd Miasta i Gminy,

  • utrzymanie cmentarzy komunalnych,

  • utrzymanie dróg gminnych, ulic i placów,

  • prowadzenie działalności inwestycyjnej w Zakładzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • świadczenie innych usług dla mieszkańców gminy w ramach posiadanego sprzętu i możliwości.


Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 07:57
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 12:01
Opublikował(a): Piotr Feliński
Zaakceptował(a): Piotr Feliński
Artykuł był czytany: 5439 razy