BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczna Szkoła Podsatwowa w Ukcie

Siedziba szkoły: Ukta 69 i 70 12-220 Ruciane-Nida nr tel./fax - 874257290 e-mail: spukta@o2.pl godz. pracy szkoły :pon. - piątek 7,00 - 15,00
1. Dyrektor szkoły - mgr Barbara Pyrdoł
KOMPETENCJE:
- kieruje działalnością szkoły
- sprawuje nadzór pedagogiczny
- sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
- realizuje uchwały Rady Rodziców
- dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym szkoły
- wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę
- odpowiada za właściwą organizację i przebieg
sprawdzianu zewnętrznego
- może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy
uczniów
- dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w szkole
- dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem
Uczniowskim.
2. RADA PEDAGOGICZNA:
- Wanda Lewandowska - wych. przedszkolne
- Teresa Skrajna - wych. przedszkolne
- Anna Koziatek - mgr naucz. zintegrowane
- Ewa Jastrzębska - mgr naucz.zintegrowane
- Małgorzata Lipka- mgr naucz. zintegrowane
- Halina Wierzbica-Fura - mgr naucz. zintegrowane
- Marian Zubrycki - SN naucz. początkowe
- Bożena Samsel - mgr jęz. polski
- Sebastian Skrajny - mgr matematyka
- Małgorzata Kisielewska - mgr przyroda
- Bożena Rokojżo - mgr historia
- Ewa Sobiewska - licencjat jęz.angielski
- Stanisława Sawicka - mgr teologia ogólna
- Zdzisław Stecka - mgr wych. fizyczne
KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNE:
- zatwierdzanie planów pracy szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawie wyników
klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i
eksperymentów pedagogicznych
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy
uczniów
OPINIUJE:
- organizację pracy szkoły
- projekt planu finansowego szkoły
- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
Przewodniczący - Olaf Lehnhof
Zastępca - Aleksandra Olszewska
Skarbnik - Zuzanna Ronkiewicz
Kronikarz - Julia Krasowska
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
- przygotowanie projektów regulaminu SU
- występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania;
- gospodarowanie środkami finansowymi SU;
- wykonywania zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną;
- proponowanie kandydata na opiekuna SU;
PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
- na wniosek dyrektora SU wyraża opinię o pracy nauczyciela.
RADA RODZICÓW:
- przewodnicząca - KATARZYNA OLSZEWSKA
- sekretarz - EWELINA JANKOWSKA
- skarbnik JUSTYNA SAMSEL
KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:
- uchwala regulamin swojej działalności;
- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki;
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
- w celu wspierania działalności statutowej szkoły
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł.

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2010 11:28
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2010 10:53
Data edycji: środa, 27 sty 2010 11:30
Opublikował(a): Barbara Pyrdoł
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6554 razy
Ilość edycji: 1