BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAKRES CZYNNOŚCI

Ewa Kozicka - Kierownik w Referacie Finansowym.

Księgowość Budżetowa - dochody

1. Opracowywanie i zapewnienie sprawnej realizacji zadań Referatu Finansowego.

2. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań oraz załatwianiem spraw, rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkańców oraz wniosków i postulatów radnych – przez pracowników Referatu Finansowego.

3. Sprawowanie nadzoru nad obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Referatu Finansowego.

4. Opracowywanie propozycji zakresów czynności pracowników Referatu Finansowego.

5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej.

6. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników.

7. Wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie i Gminie.

8. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz nadzór nad ich wykonaniem.

9. Nadzorowanie wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników Referatu, w szczególności z zakresu rachunkowości.

10. Przygotowywanie zarządzeń w sprawie zmian budżetu Gminy.

11. Nadzór finansowo-księgowy nad rozliczania Funduszu Sołeckiego.

12. Nadzorowanie terminowego przekazywania i uaktualniania Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy opracowywanych w Referacie Finansowym, zamieszczanych w BiP-ie.

13. Sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

14. Wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

15. Sporządzanie i terminowe przekazywanie deklaracji do PFRON.

16. Terminowe sporządzanie i przekazywanie danych niezbędnych na potrzeby ZFŚS.

17. Roczne rozliczanie podatkowe pracowników z osiągniętych dochodów: PIT-11, PIT -4R.

18. Sporządzanie Rp-7 dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

19. Miesięczne rozliczanie należności do ZUS, sporządzanie deklaracji oraz ich korekt.

20. Inne zadania zlecone przez Skarbnika Gminy.

 

Terminowo do momentu powrotu do pracy pracownika ds. księgowości dochodów budżetowych:

1. Prowadzenie księgowości organu Gminy w tym:

- terminowe sporządzanie i dekretowanie dokumentów księgowych dotyczących organu (budżetu Gminy), w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji księgowych oraz ich bezpieczeństwo,

- dokonywanie księgowań w obowiązującym Urzędzie systemie na kontach syntetycznych,

- sporządzanie zestawień obrotów i sald,

Prowadzenie ewidencji analitycznej dotyczącej m.in. :

  1. rozliczania dochodów budżetowych” – wg jednostek budżetowych,

  2. rozliczanie wydatków budżetowych” – wg jednostek budżetowych,

  3. dochodów wg poszczególnych ich rodzajów oraz klasyfikacji budżetowej,

  4. wydatków wg jednostek budżetowych oraz klasyfikacji budżetowej.

2. Prowadzenie obsługi bankowej, w tym:

- zakładanie i likwidacja rachunków bankowych zgodnie z potrzebami jednostki,

- zbieranie ofert oprocentowania do lokat negocjowanych,

- sporządzanie dyspozycji wniesienia środków na lokaty terminowe,

- sporządzanie przelewów do jednostek organizacyjnych Urzędu, analiza bieżąca, w tym kontrola bieżąca planów finansowych i zasileń budżetu.

3. Terminowe dokonywanie spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów z poszczególnymi bankami.

4. Przyjmowanie i sprawdzanie sprawozdań jednostkowych o dochodach z podległych jednostek budżetowych.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań budżetowych z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (w systemie Bestia), w tym :

- sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów organu urzędu, Rb-27S,

- sporządzanie sprawozdań o dotacjach z zakresu administracji rządowej Rb-50,

- sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania planu dochodów budżetu Rb-27S,

- sporządzanie zbiorczych sprawozdań o wydatkach, dotacjach z zakresu administracji rządowej Rb-50, Rb-27ZZ,Rb-ZN,

- sporządzanie kwartalnych sprawozdań zbiorczych o stanie należności Rb-N,

- sporządzanie rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-ST,

- sporządzanie rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności Rb-UN,

- terminowe wprowadzanie sprawozdań i odsetek od Rb-34 S, Rb-30 S,

- sporządzanie bilansu organu.

15. Rozliczanie jednostek organizacyjnych Gminy z zrealizowanych dochodów budżetowych oraz przekazanych środków na realizację wydatków budżetowych zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym według stanu na 31 grudnia każdego roku.

16. Wprowadzanie budżetu oraz zmian w systemie Puma.

17. Wprowadzanie uchwał i ich zmian w programie „Edytor Aktów Prawnych”.

18. Współudział w opracowaniu budżetu Gminy oraz sprawozdań z jego wykonania.

19. Prawidłowe i terminowe archiwizowanie dokumentów.

20. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu urzędu i budżetu Gminy- na polecenie i według ustaleń Skarbnika Gminy.

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 13:06
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 13:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6575 razy