BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
pokój nr 22
tel. 87 425 44 40

Wymagane dokumenty

1) wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida, zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
c) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
d) kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem wraz z potwierdzeniem aktualnych badań technicznych (w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba niż wnioskodawca, należy załączyć kopię np. umowy dzierżawy, leasingu lub użyczenia);
e) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do myjni i dezynfekcji pojazdów lub oświadczenie o możliwości korzystania w ww. zakresie z myjni, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy;
f) informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
g) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
h) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
i) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
2) dowód wpłaty opłaty skarbowej (oryginał),
3) oświadczenie lub zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; w przypadku złożenia oświadczenia, składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenia i zaświadczenia winny dotyczyć firmy, a w przypadku zawarcia spółki cywilnej, każdego ze wspólników z osobna),
4) oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, zawierające:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;
5) w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
UWAGA: kopie składanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez uprawnione do tego osoby.

Opłaty:

1) Opłata skarbowa:
a) za udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynosi 107,00 zł,
b) za zmianę lub kontynuację zezwolenia wynosi 53,50 zł,
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Numer konta: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
30 9364 0000 2001 0000 0071 0001
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia dla przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ruciane-Nida.

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
5) uchwała NR XXXI/231/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opracował

Kornelia Dawid

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Kornelia Dawid

Data sporządzenia

piątek, 5 lut 2021 10:26

Data zatwierdzenia

środa, 24 lut 2010 11:51
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 5 lut 2021 10:26
Data upublicznienia: środa, 24 lut 2010 11:51
Opublikował(a): Anna Krupa
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3062 razy