BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy związane z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
Pokój nr 23
Tel: 87 425 44 51

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Kopia mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588) lub w skali 1:2000 dla inwestycji liniowych.
3. Szkic zagospodarowania terenu sporządzony na kserokopii mapy (koncepcja lokalizacji obiektu(ów), wjazdu, innych urządzeń).
4. Szkic projektowanych obiektów z podstawowymi wymiarami /koncepcja budynku/ów w formie graficznej.
5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

598 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 60 dni (do terminu nie wlicza się czasu koniecznego do uzyskania uzgodnień).

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r., poz. 293)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (y Dz.U. z 2020 r., poz. 256);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)

Opracował

Małgorzata Kaczmarczyk

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data sporządzenia

środa, 17 lut 2010 08:05
Data dodania: środa, 17 lut 2010 08:05
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2611 razy