BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawy związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
pokój nr 23
Telefon: 87 425 44 51

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Kopia mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem - zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588).
3. Szkic zagospodarowania terenu sporządzony na kserokopii mapy (koncepcja lokalizacji obiektu(ów), wjazdu, innych urządzeń).
4. Szkic projektowanych obiektów z podstawowymi wymiarami /koncepcja budynku/ów w formie graficznej.
5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

598 zł (z opłaty zwolnieni są właściciele gruntu i użytkownicy wieczyści)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 60 dni (do terminu nie wlicza się czasu koniecznego do uzyskania uzgodnień).

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Opracował

Jacek Schramke

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Julita Małż

Data sporządzenia

środa, 17 lut 2010 07:54

Data zatwierdzenia

środa, 24 lut 2010 11:49
Data dodania: środa, 17 lut 2010 07:54
Data upublicznienia: środa, 24 lut 2010 11:49
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5667 razy